ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง  
1 นายธวัชชัย  บุญน้า ประธานคณะทำงาน  
2 นายนาวี  มิ่งมงคล รองคณะทำงาน  
3 นายมานะ   เหรียญทอง รองคณะทำงาน  
4 นายไพรัช   ปั้นสอาด ที่ปรึกษาคณะทำงาน  
5 นายทวีศักดิ์  วชิรศักดาเดช คณะทำงาน  
6 นายสมยศ  สุขมูล คณะทำงาน  
7 นางอุบล   ขำสกุล คณะทำงาน  
8 นายเอนก  ขันทอง คณะทำงาน  
9 นายมานพ  อยู่เย็น คณะทำงาน  
10 นายไพโรจน์   ยิ้มอยู่ คณะทำงาน  
11 นายวรสิทธิ์   ฉะอ้อน คณะทำงาน  
12 นายณรงค์   ชูจันทร์ คณะทำงาน  
13 นางสมศรี   สุขมูล คณะทำงาน  
14 นางศศิธร   ปาลวัฒน์ คณะทำงาน  
15 นางสาวจรินทร์  ชูศรี คณะทำงาน  
16 นางสาวศิริทิพย์  นิยมศิลป์ คณะทำงาน  
17 นางสาววัลภา  มาตรง เลขานุการคณะทำงาน