สภาเด็กและเยาวชนตำบลมุจลินท์

ที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง อายุ (ปี)
1 นายพีรพงศ์    พลายดี ประธานสภาเด็กฯ 17
2 เด็กชายกรวิชญ์  แตงหอม รองประธานคนที่ 1 13
3 เด็กชายภูมิพัฒน์   ทองมาก รองประธานคนที่ 2 14
4 เด็กหญิงทักษิณา   เอี่ยมอร่าม เหรัญญิก 11
5 เด็กหญิงภัศรา  สุดสกุล ประชาสัมพันธ์ 11
6 เด็กหญิงภูริชญา   บุญอนันต์ ประสานงาน 15
7 เด็กชายณัฐพล   ชูจันทร์ กรรมการ 13
8 เด็กหญิงดวงฤทัย   บุญคง กรรมการ 10
9 เด็กหญิงอรสา   นาคเอี่ยม กรรมการ 10
10 เด็กหญิงณัฐธยาน์   สำเริง กรรมการ 9
11 เด็กหญิงนัทชา  เอี่ยมสำอาง กรรมการ 10
12 เด็กหญิงญาตาวี   มารวม กรรมการ 10
13 เด็กหญิงสุรัสวดี   ขวัญเมือง กรรมการ 10
14 เด็กชายสุภัควี   ประกอบเขตกรณ์ กรรมการ 9
15 เด็กชายจิรภาส   บุญคง กรรมการ 13
16 เด็กหญิงกัลยารัตน์   คำเทศ กรรมการ 11
17 เด็กชายณัฐชนน   สำเริง กรรมการ 12
18 เด็กหญิงธนัชชา   หมอบอก กรรมการ 14
19 เด็กชายภูตะวัน  บุญอนันต์ กรรมการ 12
20 เด็กชายเนตรณธีร์   ผาสุข กรรมการ 10
21 เด็กหญิงกรรทิมา  ยอดเกวียน กรรมการและเลขานุการ 10