สมาชิกสภาอบต.มุจลินท์

นายมานะ เหรียญทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์
นายสมยศ สุขมูล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์
นายวินัย ชมบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ หมู่ที่ 1
-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ หมู่ที่ 1
นายสังเวียน พุธสกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ หมู่ที่ 2
นายสมศักดิ์ บุญคง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ หมู่ที่ 3
นายเสน่ห์ พรหมญาติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ หมู่ที่ 3
นายมนต์ชัย บุญน้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ หมู่ที่ 4
นางสมจิต กันยา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ หมู่ที่ 4
นางอุบล ขำสกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ หมู่ที่ 5
-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ หมู่ที่ 5
นายเทียรศักดิ์ มาดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ หมู่ที่ 6
-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ หมู่ที่ 6
นายเอนก ขันทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ หมู่ที่ 7
นายประจิน อินทรา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ หมู่ที่ 7
นายเดชาวัจน์ อยู่คงวสุสิรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ หมู่ที่ 8
นางสายรุ้ง หวานเหนือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ หมู่ที่ 8
นางเดือนแรม กลิ่นชะเอม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ หมู่ที่ 9