สมาชิกสภาอบต.มุจลินท์

นายวินัย ชมบุญ
ประธานสภา อบต.
นายวิรัตน์ กลิ่นอินทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายสมชาย บุญคง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นางสาวญาภัทร ด้วงทวี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นางสาวปวีณา แสงแจ้ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายจรัญ ปล้องอ้วน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายประจิน อินทรา
รองประธานสภา อบต.
นางสายรุ้ง หวานเหนือ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นางเดือนแรม กลิ่นชะเอม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9