ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566

ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566  เพื่อเป็นกรอบกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง