ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ด้วย อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)   เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  เพื่อจัดทำโครงการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลมุจลินท์  จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง