ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำแผนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง จึงประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย