แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ และมีมติให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานอื่น เพื่อให้องค์การส่วนตำบลมุจลินท์ สามารถดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานบรรลุวัตถุประสงค์ จึงให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง