ประกาศใช้แผนเผชิญเหตุอุทกภัย และดินถล่ม พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่มขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการป้องกันเหตุอุทกภัยและดินถล่มร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ข้างเคียงอย่างเหมาะสม จึงประกาศใช้แผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่ม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ