แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2562

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์ พ.ศ.2562 ฉบับนี้ จัดทํา ขึ้น เพื่อใช้ในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในบริเวณบ้านเรือนของประชาชน สถานที่ราชการและ พื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีการกําหนดบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างชัดเจน โดยการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง