แผนงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำแผนงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิแก่ประชาชนในพื้นที่  จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้