ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563

ด้วย อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563  เพื่อเป็นการจัดทำโครงการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลมุจลินท์  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้