ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2564  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย