ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566

          ตามที่คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี   ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566  ซึ่งเป็นแผนกำลังคน ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของท้องถิ่น   เสนอผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอขอความเห็นชอบร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ดังกล่าว  ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี)   นั้น 

          คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563  ได้มีมติเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566  เพื่อเป็นกรอบกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  เป็นต้นไป