ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2564  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้