ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564

ด้วย อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของอบต.มุจลินท์ต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้