ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช.เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตราการสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  และได้ประกาศใช้แล้วนั้น   เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้