ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2565

ด้วย อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2565  เพื่อจัดทำโครงการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลมุจลินท์  จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้