ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565)

                 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นแผนที่มุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ ป้องกันปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ และเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 นั้น

                   ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563  ได้มี มติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565  เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อน แผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบของยุทธศาสตร์ชาติฯ   องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   จึงได้ขยายกรอบระยะเวลาสิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565    จากแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2565)   โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้