มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

               การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมิน แนวทางการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  และการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของหน่วยงาน  เช่น จุดแข็ง  จุดอ่อน และประเด็นที่ต้องพัฒนา
                องค์ารบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   จึงได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้