รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

                        ปัญหาการทุจริต ถือเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ การนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะน้อยกว่าองค์กรที่ไม่นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว นั้น
                       องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  จึงได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565  ขึ้น  เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง  ซึ่งจะเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้