ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565   เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  เพื่อจัดทำโครงการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลมุจลินท์  จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้