ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (พ.ศ.2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน อีกทั้งเพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้