ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ด้วย อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของอบต.มุจลินท์ต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้