ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  แก้ไขครั้งที่ 1/2566   โดยดำเนินการนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) มาจัดทำรายละเอียดให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ   เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 4 และข้อ 21 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 แก้ไขครั้งที่  1/2566  เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้