ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของอบต.มุจลินท์ต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้