นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

               องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น  เพื่อสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพ  มีคุณธรรม  สมรรถนะสูงและเพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจ  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้