ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้จัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ  ณ วันที่ 3 พฤษภาคม  2566    เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลมุจลินท์  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง