ฐานข้อมูลคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้จัดทำฐานข้อมูลคนพิการ  ณ วันที่ 3 พฤษภาคม  2566    เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมพัฒนาคนพิการในพื้นที่ตำบลมุจลินท์  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง