ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้จัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ณ เดือนกรกฎาคม  2565  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้