ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบแผนงานโครงการต่างๆ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้