นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลขึ้น  เพื่อสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพ  มีคุณธรรม  สมรรถนะสูงและเพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจ  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง