สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564)

               องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2  (รอบเดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564)  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบด้านล่างข้อความนี้