สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564)

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
               องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานสรุปผ…
Read More

รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานต่างๆ, รายงานทางการเงิน
          ตามที่ อบต.มุจลินท์  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   ซึ่งเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ…
Read More

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1ต.ค.63-31มี.ค.64)

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติมนั้น   อบต.ม…
Read More

ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และพระราชบัญญัติฯที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
อบต.มุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และพระราชบัญญัติฯที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  (ผู้สูงอายุ …
Read More

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   รอบ  6  เดือน (1 ตุลาคม  25…
Read More
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์
             นายธวัชชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ให้ความสำคัญในเรื่อง  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โ…
Read More

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่  รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ…
Read More

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

รายงานผลการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ ของ…
Read More
ประกาศเจตนารมณ์งดรับของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส

ประกาศเจตนารมณ์งดรับของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ประกาศเจตนารมณ์  "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ใสสะอาด 2564"   จึงขอเชิญชวนผ…
Read More
ขอเชิญชวนพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ขอเชิญชวนพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562  กำหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ…
Read More