แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์

แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19)  มีคำสั่งที่ 1/2564  เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหน…
Read More
โครงการประชาคมหมู่บ้าน

โครงการประชาคมหมู่บ้าน

กิจกรรมอบต
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  เรื่อง  กา…
Read More
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานต่างๆ, รายงานผลการดำเนินงาน
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256…
Read More

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานต่างๆ, รายงานผลการดำเนินงาน
อาศัยอำนาจตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ได้บัญ…
Read More

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

แผนงานต่างๆ
ด้วย อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  เพื่อเป็นการจัดทำโครงการบริการสาธารณะแ…
Read More
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.

กิจกรรมอบต
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมเชิญชวน  "20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริ…
Read More
โครงการเยี่ยมบ้าน สานสัมพันธ์ ผู้สูงอายุและคนพิการ

โครงการเยี่ยมบ้าน สานสัมพันธ์ ผู้สูงอายุและคนพิการ

กิจกรรมอบต
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563  อบต.มุจลินท์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์ และชมรมผู้สูงอายุตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำโครงการ…
Read More
กิจกรรมบริจาคโลหิต

กิจกรรมบริจาคโลหิต

กิจกรรมอบต
วันที่ 10 พฤศจิกายน  2563  กิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 เพื่อนำโลหิตไปช่วยเ…
Read More