กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตำบลมุจลินท์

กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตำบลมุจลินท์

กิจกรรมอบต
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. อบต.มุจลินท์ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลมุจลินท์  นำโดยนายมนต์ชัย บุญน้า …
Read More
การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

กิจกรรมอบต
วันที่  9  พฤษภาคม  2566  เวลา 10.00 น. นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์…
Read More
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์ เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลมุจลินท์ เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1…
Read More
ขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

ขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.มุจลินท์  ขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  ในวันอาทิตย์ที่  14  พฤษภาคม  2566   ตั้งแต่เวลา …
Read More

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

รายงานผลการดำเนินงาน
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  …
Read More

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

กิจกรรมอบต
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี 2566  ระหว่างวันที่  11 - 1…
Read More

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

รายงานผลการดำเนินงาน
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 256…
Read More

รายงานผลการลดใช้พลังงานของ อบต.มุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

รายงานผลการดำเนินงาน
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานของรัฐ  โดยถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่…
Read More

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

รายงานผลการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุ…
Read More
โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กิจกรรมอบต
วันที่ 14 เมษายน  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำโครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขึ้น …
Read More