ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.มุจลินท์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.มุจลินท์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  
Read More
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.มุจลินท์

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.มุจลินท์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลื…
Read More
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อบัญญัติ
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ในการประชุมสภ…
Read More
ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต…
Read More
เชิญชวนประชาชนอายุ 18-59 ปี ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19

เชิญชวนประชาชนอายุ 18-59 ปี ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มุจลินท์  ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ 18 - 59 ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลมุจลินท์  มาลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวั…
Read More
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
อบต.มุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลมุจลินท์ อำเภอ…
Read More
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564

แผนงานต่างๆ
ด้วย อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไ…
Read More
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

แผนงานต่างๆ
ด้วย อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)   เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ…
Read More
ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ

ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2564 และขับเคลื่อน…
Read More
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564

แผนงานต่างๆ
ด้วย อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564  เพื่อจัดทำโครงการบริการสาธารณะแก่ประ…
Read More