กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมอบต
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก  โดยการพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลาย ครอบคลุมทั้งพื้นที่บริเวณหมู่…
Read More
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

กิจกรรมอบต
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย และประดับธงชาติไทยบริเวณอาคารสำนักงาน เนื่องในวันพระราชทานธ…
Read More

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้…
Read More
กิจกรรมการประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมการประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมอบต
วันที่  22  กันยายน  2566  เวลา 10.00 น.  นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค…
Read More
ฐานข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา13(2) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 

ฐานข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา13(2) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำฐานข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับให้ประชาชนเข้าตรวจสอบข้อมูลการอนุ…
Read More
วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 มาตรา 13(1) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 มาตรา 13(1) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้กำหนดวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566  เพื่อให้ผู้รับอนุญาตสามารถเลือ…
Read More

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2566

แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 โดยถือปฏิบัติตา…
Read More
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของ อบจ.ลพบุรี

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของ อบจ.ลพบุรี

กิจกรรมอบต
วันที่  23  สิงหาคม  2566  เวลา 08.30 น.  นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่…
Read More

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 แก้ไข ครั้งที่ 4/2566

แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  โดยดำเนินการตามระเบียบกระ…
Read More
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ

กิจกรรมอบต
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำโครงการป้องกันเด็กจมน้ำแก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลิ…
Read More