พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมอบต
วันที่  23  ตุลาคม  2563   นายธวัชชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  และพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน…
Read More
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กิจกรรมอบต
วันที่  21  ตุลาคม  2563  นายธวัชชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำ…
Read More
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนงานต่างๆ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจั…
Read More
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมอบต
วันที่  13  ตุลาคม  2563  นายธวัชชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  และพนักงานส่วน…
Read More
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมอบต
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นโครงการพระราชดำริที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา…
Read More
โครงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาสินค้าที่ระลึก

โครงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาสินค้าที่ระลึก

กิจกรรมอบต
ด้วยอบต.มุจลินท์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จัดทำโครงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาสินค้าที่ระลึก เพื่อสร้างมูลค่าด้านการท่องเที…
Read More
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมอบต
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563  นายธวัชชัย  บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน…
Read More
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา  ระยะเวลาการจ้า…
Read More
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น”

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อทำการคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่ “อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น” …
Read More
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563

แผนงานต่างๆ
ด้วย อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563  เพื่อเป็นการจัดทำโครงการบริการสาธ…
Read More