รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงาน
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-256…
Read More
กิจกรรมรณรงค์แต่งไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

กิจกรรมรณรงค์แต่งไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

กิจกรรมอบต
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริห…
Read More
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

กิจกรรมอบต
นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ให้ความสำคัญในเรื่อง  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยร่วมกิจกรรม…
Read More
นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด

นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ใสสะอาด 2565          No Gift Policy…
Read More
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

กิจกรรมอบต
วันที่  13  มกราคม  2565   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ สังกัด อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำ "โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน" ของเด็กน…
Read More
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

กิจกรรมอบต
วันที่  10  มกราคม  2565   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  สมัยสามัญ สมัยท…
Read More
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

กิจกรรมอบต
ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่  มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนน เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเท…
Read More
การประชุมสภา อบต.มุจลินท์ครั้งแรก

การประชุมสภา อบต.มุจลินท์ครั้งแรก

กิจกรรมอบต
วันที่  4  มกราคม  2565    นายเดชวุฒิ  นิลแย้ม   นายอำเภอท่าวุ้ง   ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  (ครั้งแรก…
Read More
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

กิจกรรมอบต
วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564    นางสาวศิริทิพย์  นิยมศิลป์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กา…
Read More