ตารางแสดงวงเงินโครงการวางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพัก หมู่ 4 (ซยอบ้านนางสาวสุกัญญา ท้าวพิณ) วางท่อระบายน้ำ ขนาด 8 นิ้ว ยาว 128 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ

อ่านต่อ…

ตารางแสดงวงเงินโครงการท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพัก หมู่ 4 (ซอยบ้านนางสาวจรินทร์ ชูศรี) วางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 8 นิ้ว ยาว 70 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 7 บ่อ

อ่านต่อ…

ตารางแสดงวงเงินโครงการวางท่อระบายน้ำ PVC พร้อมบ่อพัก หมู่ 5 (บริเวณข้างย้านนายบัญญัติ ขันทอง) วางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 8 นิ้ว ยาว 49 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 4 บ่อ

อ่านต่อ…