ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.มุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 รายละเอียดตามไฟอ่านต่อ…

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวมทั้งฉบับเพิ่มเติม เพื่อแสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนอ่านต่อ…

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568 รายละเอียดตามไฟล์เออ่านต่อ…

ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.มุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ประกาศเรียกประอ่านต่อ…

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ.2563

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2563 โดยสภาองค์การบริหารสอ่านต่อ…

ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยขอประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าทีอ่านต่อ…

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้อ่านต่อ…

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอ่านต่อ…

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 แก้ไขครั้งที่ 5/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 แก้ไขครั้งที่ 5/2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิอ่านต่อ…