โครงการสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนหลอมใจ วันเข้าพรรษา

โครงการสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนหลอมใจ วันเข้าพรรษา

กิจกรรมอบต
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563    อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนหลอมใจ วันเข้าพรรษา  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณ…
Read More
กิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์

กิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์

กิจกรรมอบต
อบต.มุจลินท์  ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดโรงเรียนวัดมุจลินท์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์&nb…
Read More
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมเด็กปฐมวัยคุณภาพ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมเด็กปฐมวัยคุณภาพ

กิจกรรมอบต
เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2563  นายธวัชชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ร่วมพิธีลงนามบันทึก…
Read More
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมอบต
อบต.มุจลินท์  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคไข…
Read More
การตั้งจุดคัดกรองป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การตั้งจุดคัดกรองป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กิจกรรมอบต
อบต.มุจลินท์  ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ระดับตำบล  ประกอบด้ว…
Read More
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรมอบต
อบต.มุจลินท์  ได้ดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลมุจลินท์  ตามแนวทางการดำเนินโครงกา…
Read More
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

กิจกรรมอบต
อบต.มุจลินท์  ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนาม…
Read More
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

กิจกรรมอบต
เมื่อวันที่ 6 – 8  มีนาคม  2563  อบต.มุจลินท์  ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขึ้น เพื่อให้เด็ก เยาชน และประชาชนได้รู้จักใช…
Read More
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

กิจกรรมอบต
   เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโรงเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเ…
Read More
โครงการเยี่ยมบ้าน สานสัมพันธ์ ผู้สูงอายุและคนพิการ

โครงการเยี่ยมบ้าน สานสัมพันธ์ ผู้สูงอายุและคนพิการ

กิจกรรมอบต
อบต.มุจลินท์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์ และชมรมผู้สูงอายุตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้าน สานสัมพันธ์ ผู้สู…
Read More