การตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

การตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)

กิจกรรมอบต
วันที่  29  มิถุนายน  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Per…
Read More
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมอบต
วันที่ 17 มิถุนายน 2565   นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล…
Read More
กิจกรรมนำส่งขยะอันตรายให้แก่ อบจ.ลพบุรี

กิจกรรมนำส่งขยะอันตรายให้แก่ อบจ.ลพบุรี

กิจกรรมอบต
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย  เช่น  หลอดไฟฟ้า  ถ่านนาฬิกา  ขวดยาฆ่าแมลง  กระป๋องสเปรย์  ในพื…
Read More
กิจกรรมการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านรายได้

กิจกรรมการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านรายได้

กิจกรรมอบต
วันที่  13  มิถุนายน  2565   นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจั…
Read More
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมอบต
วันที่ 3 มิถุนายน 2565   นายมนต์ชัย  บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้มอบหมายให้นางสาวศิริทิพย์  นิยมศิลป์  ปลัดองค์ก…
Read More
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

กิจกรรมอบต
วันที่  25  พฤษภาคม  2565    นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่…
Read More
กิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมอบต
เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2565  เวลา  10.00  น.   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริห…
Read More
กิจกรรม”รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2565″

กิจกรรม”รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2565″

กิจกรรมอบต
เมื่อวันที่  12 เมษายน  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดกิจกรรม "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ…
Read More
กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

กิจกรรมอบต
เมื่อวันที่  5  เมษายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ  ให้แก่&nbs…
Read More
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ  2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมอบต
      เมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา  10.30 น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   นายมนชัยต์  บุญน้า  นายกองค์การ…
Read More