การมอบวัสดุป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การมอบวัสดุป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กิจกรรมอบต
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564  นางอรพิน   จิระพันธุ์วาณิช  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  ได้มอบวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต…
Read More
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

กิจกรรมอบต
อบต.มุจลินท์  ได้ดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลมุจลินท์  ประจำปี พ.ศ.2564  ตามโครงการสัตว์ป…
Read More
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน  และการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ  2564

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน และการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ  2564

กิจกรรมอบต
            เมื่อวันที่  2  เมษายน  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล …
Read More
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ

กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ

กิจกรรมอบต
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ อบต.มุจลินท์  จัดทำโครงการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกข่วงวัยและผู้ด้อยโอกาสในสังคม กิจกรรมพ…
Read More
โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา สายพนังกั้นน้ำ (คูยืมดิน)

โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา สายพนังกั้นน้ำ (คูยืมดิน)

กิจกรรมอบต
โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา สายพนังกั้นน้ำ (คูยืมดิน) หมู่ที่ 1 - 9  เพื่อให้ลำคลองสะอาด สามารถกักเก็บน้ำได้ การระบายน้ำได้ดี รั…
Read More
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

กิจกรรมอบต
           อบต.มุจลินท์   ได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564   โดยจัดตั้งจุดบริการประชาชน  ณ สาม…
Read More
โครงการประชาคมหมู่บ้าน

โครงการประชาคมหมู่บ้าน

กิจกรรมอบต
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และพิจารณาร่างข้อบัญ…
Read More