ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนบนคันพนังกั้นน้ำคลองระบายใหญ่ชัยนาท – ป่าสัก 3 ฝั่งขวา หมู่ที่ 4-6 ต.มุจลินท์ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 355 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผวิจราจรไม่น้อยกว่า 1,420 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนบนคันพนังกั้นน้ำคลองระบายใหญ่ชัยนาท – ป่าสัก 3 ฝั่งขวา หมู่ที่ 4-6 ต.มุจลินท์ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 355 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผวิจราจรไม่น้อยกว่า 1,420 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ราคากลาง
Read More
ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (ซอยบ้างนางกมล จุ้ยเจริญ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 125 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (ซอยบ้างนางกมล จุ้ยเจริญ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 125 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ราคากลาง
Read More
ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7-8 สายริมคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก บริเวณบ้านนางประนอม เที่ยงพร้อม ถึงบ้านางอนันต์ กลิ่นชะเอม ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7-8 สายริมคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก บริเวณบ้านนางประนอม เที่ยงพร้อม ถึงบ้านางอนันต์ กลิ่นชะเอม ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 625 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ราคากลาง
Read More
ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 (ซอยบ้านนางมนิต ขันทอง) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 534 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 (ซอยบ้านนางมนิต ขันทอง) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 534 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ราคากลาง
Read More
ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.มุจลินท์ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 51.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร) จำนวน 1 ป้าย

ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.มุจลินท์ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 51.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร) จำนวน 1 ป้าย

ราคากลาง
Read More