ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และพระราชบัญญัติฯที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
อบต.มุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และพระราชบัญญัติฯที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  (ผู้สูงอายุ …
Read More
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นในระบบราชการยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากผลประโชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโ…
Read More

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
    องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่  ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เช่น  หลั…
Read More
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
อบต.มุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และพระราชบัญญัติฯที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล…
Read More

คู่มือการปฏิบัติงาน “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด”

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
        องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็…
Read More

คู่มือการปฏิบัติงาน“การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ”

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน “การรับลงทะเบียนผู้มี…
Read More
คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
คู่มือสำหรับประชาชน  เพื่อเป็นการรับรู้ข่าวสาร การมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  จัดทำขึ้นโดยมีวัต…
Read More