คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
        องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์  “คู่มือสำหรับประชาชน”  โดยมีวัตถุประสงค…
Read More

คู่มือการปฏิบัติงาน“การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน “การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิร…
Read More

คู่มือการปฏิบัติงาน “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” สำหรับเจ้าหน้าที่ของอ…
Read More

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
       องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่  ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบร…
Read More

ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และพระราชบัญญัติฯที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
อบต.มุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และพระราชบัญญัติฯที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ขององค์…
Read More

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
อบต.มุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และพระราชบัญญัติฯต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่…
Read More
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นในระบบราชการยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากผลประโชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโ…
Read More
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
อบต.มุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และพระราชบัญญัติฯที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล…
Read More
ประชาสัมพันธ์ความรู้กฎหมาย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประชาสัมพันธ์ความรู้กฎหมาย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์, คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์ความรู้กฎหมาย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น  พระราชบัญญัติประกอ…
Read More