หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
       องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่  ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบร…
Read More

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจร…
Read More

คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์, คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
       องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์  “คู่มือสำหรับประชาชน”  โดยมีวัตถุประสงค์…
Read More

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์, คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
        อบต.มุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และพระราชบัญญัติฯต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การ…
Read More

คู่มือการปฏิบัติงาน “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” สำหรับเจ้าหน้าที่ข…
Read More

คู่มือการปฏิบัติงาน“การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน “การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” สำหรับเจ้าห…
Read More

คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
        องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์  “คู่มือสำหรับประชาชน”  โดยมีวัตถุประสงค…
Read More

คู่มือการปฏิบัติงาน“การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน “การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิร…
Read More

คู่มือการปฏิบัติงาน “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน “โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” สำหรับเจ้าหน้าที่ของอ…
Read More

ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และพระราชบัญญัติฯที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

คู่มือ/ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ
อบต.มุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และพระราชบัญญัติฯที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ขององค์…
Read More