ฐานข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา13(2) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 

ฐานข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรา13(2) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำฐานข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับให้ประชาชนเข้าตรวจสอบข้อมูลการอนุ…
Read More
วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 มาตรา 13(1) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 มาตรา 13(1) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้กำหนดวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566  เพื่อให้ผู้รับอนุญาตสามารถเลือ…
Read More
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้กำหนดระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติรา…
Read More
ประกาศเจตนารมณ์นโยาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเจตนารมณ์นโยาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง, แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
                องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์    ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาล มีคว…
Read More

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประชาชนในการยื่นคำขอหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์…
Read More

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง, แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
                องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนในการ…
Read More

ประกาศสภา อบต.มุจลินท์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.มุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  สมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจำปี พ.ศ.2…
Read More

ประกาศสภา อบต.มุจลินท์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.มุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจำปี พ.ศ.2…
Read More

ประกาศสภา อบต.มุจลินท์ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.มุจลินท์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  สมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ.2…
Read More

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

ประกาศ/คำสั่ง
           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ที่ 033/2565  ลงวันที่  20  มกราคม  2565  …
Read More