บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2562

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง
ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2563  กำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  &nbs…
Read More
ให้เจ้าของป้ายที่มีป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562

ให้เจ้าของป้ายที่มีป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 องค…
Read More
ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษแก่องค์การบริหารส่วนตำบลมายื่นคำขอและชำระภาษีตามกำหนด

ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษแก่องค์การบริหารส่วนตำบลมายื่นคำขอและชำระภาษีตามกำหนด

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยบ องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์กำหนดระยะเวลาและสถานที่ ที่เจ้าของทรัพย์สินในท้…
Read More
ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลมุจลินท์ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลมุจลินท์ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ซึ่งเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที…
Read More
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามกระบวนงานบริการประชาชนเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ​ 2562

การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามกระบวนงานบริการประชาชนเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ​ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง
อาศัยตามอำนาจ มาตรา 38 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่กำหนดให้ส่วนร…
Read More
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให…
Read More
ประกาศมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชน

ประกาศมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง
อาศัยตามอำนาจพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบิหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 27 ในส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอำนาจ…
Read More
กำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ

กำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง
อาศัยตามอำนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับข้อ 226, …
Read More