คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

ประกาศ/คำสั่ง
           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ที่ 033/2565  ลงวันที่  20  มกราคม  2565  …
Read More

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

ประกาศ/คำสั่ง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ที่ 39/2565  ลงวันที่  27  ม…
Read More

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ / คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

ประกาศ/คำสั่ง
      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ดังนี้  คำสั่ง อบต.มุจลินท์ ที่ 15/2565  ลงวันท…
Read More

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

ประกาศ/คำสั่ง
        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้มีคำสั่งที่ 14/2565  ลงวันที่  11  มกราคม&nb…
Read More
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 - 5 พฤศจิกายน 2565 และได้จัดทำบ…
Read More

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศ/คำสั่ง
               องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติที่เป็…
Read More

ประกาศเจตนารมณ์งดรับของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส

ประกาศ/คำสั่ง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ประกาศเจตนารมณ์  "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ใสสะอาด 2564" …
Read More
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประกาศ/คำสั่ง
ด้วยจังหวัดลพบุรี ได้ประกาศกำหนดให้เขตท้องที่จังหวัดลพบุรี  เป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไ…
Read More
ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ใสสะอาด”

ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ใสสะอาด”

ประกาศ/คำสั่ง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็…
Read More
ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศ/คำสั่ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 128 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าห้ามมิให้เจ้าพนักงาน…
Read More