ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ประกาศ/คำสั่ง
ด้วยจังหวัดลพบุรี ได้ประกาศกำหนดให้เขตท้องที่จังหวัดลพบุรี  เป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไ…
Read More
ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ใสสะอาด”

ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ใสสะอาด”

ประกาศ/คำสั่ง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็…
Read More
ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศ/คำสั่ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 128 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าห้ามมิให้เจ้าพนักงาน…
Read More
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

ประกาศ/คำสั่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการจัดทำ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  ประจำปี 2564 ตามบัญ…
Read More
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

ประกาศ/คำสั่ง
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้มีคำสั่งที่ 13/2564  ลงวันที่  4  มกราคม  2564  เรื่องแต่งตั้ง…
Read More
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศ/คำสั่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ใช้ประโยชน์/ผู้ครอบคร…
Read More
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2562

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง
ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2563  กำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  &nbs…
Read More
ให้เจ้าของป้ายที่มีป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562

ให้เจ้าของป้ายที่มีป้ายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 องค…
Read More