รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

รายงานผลการดำเนินงาน
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  …
Read More

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

รายงานผลการดำเนินงาน
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 256…
Read More

รายงานผลการลดใช้พลังงานของ อบต.มุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

รายงานผลการดำเนินงาน
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานของรัฐ  โดยถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่…
Read More

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

รายงานผลการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุ…
Read More

ตรวจสอบข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน กรณีราษฎร หมู่ 3 ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบรถเกี่ยวข้าว

รายงานผลการดำเนินงาน
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่าวุ้ง เมื่อวันที่  5  เมษายน  2566 กร…
Read More

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

รายงานผลการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 …
Read More

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

รายงานผลการดำเนินงาน
Templates ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256…
Read More

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

รายงานผลการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ ของ…
Read More

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566)

รายงานผลการดำเนินงาน
                     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำนโยบ…
Read More

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่  รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ…
Read More