ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินงาน
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-25…
Read More

ประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงาน
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพื่อความสอดคล้อง…
Read More

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   รอบ  12  เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   …
Read More

รายงานผลการลดใช้พลังงานของ อบต.มุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 3 เดือน (มิถุนายน 2565 – สิงหาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินงาน
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานของรัฐ  โดยถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่…
Read More

รายงานผลการลดใช้พลังงานของ อบต.มุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 – พฤษภาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินงาน
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานของรัฐ  โดยถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่…
Read More
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำป…
Read More
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2565  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินงาน
                      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้จัดท…
Read More

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565  รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) 

รายงานผลการดำเนินงาน
                    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำนโยบายและก…
Read More

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
                        องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอรายงานผล…
Read More

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงาน
      องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่  รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริ…
Read More