รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำป…
Read More
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2565  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินงาน
                      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้จัดท…
Read More

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565  รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) 

รายงานผลการดำเนินงาน
                    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำนโยบายและก…
Read More

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงาน
                        องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอรายงานผล…
Read More

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงาน
      องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่  รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริ…
Read More
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินงาน
                 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565   ซึ่งเป็นแผ…
Read More

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ ของ…
Read More

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1ต.ค.64-31มี.ค.65)

รายงานผลการดำเนินงาน
          อบต.มุจลินท์ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 25…
Read More

รายงานการประชุมสภา อบต.มุจลินท์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานการประชุมสภา, รายงานต่างๆ
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  
Read More

รายงานการประชุมสภา อบต.มุจลินท์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานการประชุมสภา, รายงานต่างๆ
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.มุจลินท์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  
Read More