การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

รายงานทางการเงิน
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ส่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เพื…
Read More

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) 

รายงานทางการเงิน, รายงานผลการดำเนินงาน
          ตามที่ อบต.มุจลินท์  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564&…
Read More

รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานต่างๆ, รายงานทางการเงิน
          ตามที่ อบต.มุจลินท์  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   ซึ่งเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ…
Read More

รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานต่างๆ, รายงานทางการเงิน
          ตามที่ อบต.มุจลินท์  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563&…
Read More

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม (รอบตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) และรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (รอบตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)

รายงานทางการเงิน
Read More