รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) 

รายงานทางการเงิน, รายงานผลการดำเนินงาน
          ตามที่ อบต.มุจลินท์  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564&…
Read More

รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานต่างๆ, รายงานทางการเงิน
          ตามที่ อบต.มุจลินท์  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   ซึ่งเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ…
Read More

รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานต่างๆ, รายงานทางการเงิน
          ตามที่ อบต.มุจลินท์  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563&…
Read More

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม (รอบตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) และรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (รอบตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)

รายงานทางการเงิน
Read More