โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์

กิจกรรมอบต, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์  ได้จัดทำโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์  เพื่อให…
Read More
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะ

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะ

กิจกรรมอบต, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์  ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะ  เพื่อให้ความรู้เกี่ยว…
Read More