ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

แผนงานต่างๆ
ด้วย อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหาร…
Read More
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563

แผนงานต่างๆ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 และสภาองค์การบริหารส่วนตำ…
Read More
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562

แผนงานต่างๆ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 สภาฯ ได้มีมติให้ความเห็…
Read More
ประกาศใช้แผนเผชิญเหตุภัยหนาว ปีพ.ศ.2562-2563

ประกาศใช้แผนเผชิญเหตุภัยหนาว ปีพ.ศ.2562-2563

ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนงานต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยหนาว ปี พ.ศ.2562-2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ขึ้น เพื่อให้เ…
Read More
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2562

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2562

แผนงานต่างๆ
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์ พ.ศ.2562 ฉบับนี้ จัดทํา ขึ้น เพื่อใช้ในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยท…
Read More
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

แผนงานต่างๆ
ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ และมีมติให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนด…
Read More
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานต่างๆ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ทราบถ…
Read More
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

แผนงานต่างๆ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบก…
Read More
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562

แผนงานต่างๆ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 สภาฯ ได้มีมติให้ความเห็…
Read More
ประกาศใช้แผนเผชิญเหตุอุทกภัย และดินถล่ม พ.ศ.2562

ประกาศใช้แผนเผชิญเหตุอุทกภัย และดินถล่ม พ.ศ.2562

แผนงานต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่มขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อให…
Read More