ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564

แผนงานต่างๆ
ด้วย อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบ…
Read More
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564

แผนงานต่างๆ
ด้วย อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564  เพื่อจัดทำโครงการบริการสาธารณะแก่…
Read More
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564

แผนงานต่างๆ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2564  ตามระเบี…
Read More
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564

แผนงานต่างๆ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2564  ตามระเบี…
Read More
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563

แผนงานต่างๆ
ด้วย อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  เพื่อเป็นการจัดทำโครงการบริการสาธ…
Read More
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนงานต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลขึ้น  เพื่อสร้างระบบการบริหารทร…
Read More
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

แผนงานต่างๆ
ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ …
Read More
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนงานต่างๆ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจั…
Read More
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

แผนงานต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 25…
Read More