แผนงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนงานต่างๆ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำแผนงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562  เพื่อส่…
Read More

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนงานต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลขึ้น  เพื่อสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคค…
Read More
ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนงานต่างๆ
ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ …
Read More
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พ.ศ.2561

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พ.ศ.2561

ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนงานต่างๆ
อาศัยตามอำนาจแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 15 และมาตรา 16 (4) ว่าด้วยแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเท…
Read More
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2562

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2562

ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนงานต่างๆ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2562 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว…
Read More
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนงานต่างๆ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 ตามความในข้อ 22 แห่งระเบ…
Read More
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนงานต่างๆ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561 ตามความในข้อ 22 แห่งระเบี…
Read More
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนงานต่างๆ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 ตามความในข้อ 22 แห่งระ…
Read More