ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566

แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 โดยถือปฏิบัติตามระเบ…
Read More

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566

แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  ทบทวนครั้งที่ 1 พ.ศ.2565  แก้ไขครั้งที่ 1…
Read More
ประกาศเจตนารมณ์นโยาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศเจตนารมณ์นโยาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง, แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
                องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์    ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาล มีคว…
Read More

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
               องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น…
Read More

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566

แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
ด้วย อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมห…
Read More

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ/คำสั่ง, แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
                องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนในการ…
Read More

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
              การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีวัตถุประสง…
Read More

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
                      ในปัจจุบันปัญหาการทุจริต ถือเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ ก…
Read More

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
ด้วย อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขอ…
Read More

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (พ.ศ.2566 – 2570)

แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมแล…
Read More