ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
ด้วย อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขอ…
Read More

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (พ.ศ.2566 – 2570)

แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมแล…
Read More

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565

แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565   เพื่อใช้เป็นก…
Read More

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2565

แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
ด้วย อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 พ.ศ.2565  เพื่อจัดทำโครงการบริการสาธารณะแก่ประ…
Read More

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
               องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติที่เป็…
Read More

นโยบายไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
                        องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้มีนโยบายไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิ…
Read More

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565)

แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
                 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการท…
Read More

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
               การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีวัตถ…
Read More
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
ด้วย อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพั…
Read More