ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลมจุลินท์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลมจุลินท์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562

ข้อบัญญัติ
การคัดแยกมูลฝอยเป็นวิธีการที่จะทําให้การจัดการมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ในการคัดแ…
Read More