โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะ

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะ

กิจกรรมอบต, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์  ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะ  เพื่อให้ความรู้เกี่ยว…
Read More