การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามกระบวนงานบริการประชาชน และกระบวนงานประชาชนเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2562

การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ตามกระบวนงานบริการประชาชน และกระบวนงานประชาชนเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์
อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณพ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการ…
Read More