แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ และมีมติให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนด…
Read More