ประกาศใช้แผนเผชิญเหตุภัยหนาว ปีพ.ศ.2562-2563

ประกาศใช้แผนเผชิญเหตุภัยหนาว ปีพ.ศ.2562-2563

ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยหนาว ปี พ.ศ.2562-2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ขึ้น เพื่อให้เ…
Read More
ประกาศใช้แผนเผชิญเหตุอุทกภัย และดินถล่ม พ.ศ.2562

ประกาศใช้แผนเผชิญเหตุอุทกภัย และดินถล่ม พ.ศ.2562

แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่มขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อให…
Read More
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พ.ศ.2561

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พ.ศ.2561

ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
อาศัยตามอำนาจแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 15 และมาตรา 16 (4) ว่าด้วยแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเท…
Read More